Travel & Route
ลี่วาน” และ “จักรยาน

เรื่อง/ภาพ    ชาจีน

             

                ได้มีโอกาสเดินทางมาเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ “กว่างโจว” ในหลายด้าน ชัดเจนที่สุดก็คือ “เมือง” ที่ถูกพัฒนารุดหน้าไปอย่างมาก บ่งบอกถึงการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความมั่งคั่ง ทำให้วันนี้ “กว่างโจว” ยังครองตำแหน่งความเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

            เมืองที่เติบโตและการจราจรที่คับคั่งบนท้องถนน ทว่า ในมุมหนึ่งของกว่างโจวก็ยังมีมุมเล็กๆที่สงบและมีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างช้าๆของผู้คน “ลี่วาน” คือมุมเล็กๆที่ว่านั้น

                 เขตเทศบาลลี่วาน เป็นย่านเมืองเก่าของกว่างโจว ชื่อของเขต “ลี่วาน” มาจากชื่อคลองที่ไหลผ่าน คือ คลองลี่วาน เป็นอีกด้านหนึ่งของเมืองที่เงียบ เรียบง่าย สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ที่มั่งคั่ง และเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมและการค้าของกว่างโจว ซึ่งวันนี้ “ลี่วาน” ได้กลายเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แม้บริเวณโดยรอบถูกห้อมล้อมด้วยตึกสูง แต่วิถีเรียบง่ายของชุมชนก็ไม่ได้ถูกกลืนไปแต่อย่างใด

            ฉันเดินเรื่อยๆมาถึงสะพานข้ามคลองลี่วาน คลองสายเล็กๆที่มีรากประวัติศาสตร์ของความเป็นเมืองเก่า เป็นสถานที่ตั้งของบ้านตระกูลเฉิน มีสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบลี่วาน มีถนนคนเดินขายสินค้าท้องถิ่น เช่น หยก ผ้าไหม เซรามิก สมุนไพรจีน ฯลฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนและชาวต่างชาติ

               และที่คลองลี่วานแห่งนี้ ฉันได้เห็นวิถีเรียบๆง่ายๆช้าๆ คือ การเดินและการใช้จักรยานของผู้คน เป็นการเดินทางสัญจรที่เพิ่มความน่าอยู่ให้กับเมืองได้อย่างมาก

            

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation