About Us
“Ride a bike News” สื่อออนไลน์ สื่อส่งเสริมเมืองแห่งการเดินและปั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2556 จากนักข่าวที่มีใจรักจักรยานและมวลมิตรที่มีหัวใจเดียวกันมารวมตัวกันโดยมี “สุธิดา สุวรรณกันธา” ทำหน้าที่บรรณาธิการและบรรณาธิการบริหาร
ความมุ่งมั่นของการก่อกำเนิด “Ride a bike News” สื่อออนไลน์ สื่อส่งเสริมเมืองแห่งการเดินและปั่น เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม วิถีรักษ์โลก ประหยัดพลังงาน ลดใช้น้ำมัน ลดมลพิษ กระตุ้นการท่องเที่ยว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมดีงามของเมือง ลดแรงเสียดทานของปัญหาเมืองที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นในทุกมิติ ทั้งปัญหาวิกฤติจราจรและปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลุกเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวด้วยการทำให้เมืองน่าเดินและน่าปั่นจักรยาน
มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านจักรยาน ทั้งการผลักดันส่งเสริมจักรยานทั้งเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การนำเสนอข่าวสารไลฟ์สไตล์ การเชื่อมโยงจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ

เราเล็งเห็นว่าความเป็นเมืองจักรยานจะช่วยหนุนเสริมเมืองให้เป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency City) เป็นเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ (Better City) เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) เป็นเมืองสุขภาวะ (Healthy City) และหลอมรวมกลายเป็นเมืองสีเขียว (Green City) ที่สร้างให้เมืองอยู่เย็น /อยู่ยืนและพลเมืองเป็นสุขอย่างแท้จริง

 

 

กองบรรณาธิการ

ผู้ก่อตั้ง/บรรณาธิการ            สุธิดา สุวรรณกันธา

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ            อ.ธนกฤต มีสมจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง

  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    และนักผังเมืองอาวุโส

           - กรรมการบริหารสมาคมการผังเมืองไทย

           - ผู้เชี่ยวชาญสถาบันการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Thailand)

 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจภูมิภาค  อาคม สุวรรณกันธา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 

นักเขียน                                มองเมือง

            ชาจีน

  Oh Sam

            Akom Joe

            น้ำเย็น

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation