Ride a bike News
Moments in Singapore

"สิงคโปร์" ในภาพที่ฉันเห็น มีความชัดเจนเรื่องหนึ่งที่แทรกอยู่ในความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั่นก็คือ ความเป็นเมืองนิเวศ (Eco-City) ที่คงพื้นที่สีเขียว (Green Area - Green Belt) ให้มีอยู่ในเมืองมากที่สุด มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคนในเมืองที่สะดวกสบายต่อการสัญจร #เป็นเมืองแห่งการปั่น #การเดิน ที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation