Ride a bike News
จะทนกันต่อไปอย่างไรเมื่อ "เชียงใหม่" เป็นแบบนี้   สภาพการจราจรของเมืองเชียงใหม่ทุกวันนี้ "คับคั่ง" และ "ติดขัด" บนถนนสำคัญๆหลายสาย หลายย่านเต็มไปด้วยรถยนต์ ทางเลือกในการเดินทางอย่าง "จักรยาน" น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานี้ได้ดีที่สุดทางหนึ่ง
  ขอบคุณภาพ : ประภาพรรณ  ลอมศรี    

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation