Ride a bike News
TCEB ไอเดียเก๋ หนุนปั่นมาประชุม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Capabilties Department) ร่วมกับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำร่องพัฒนา “โครงการจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯสิริกิติ์” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการไมซ์ ตามแนวทางการจัดประชุมอย่างยั่งยืนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ พร้อมผลักดันแนวคิดเรื่อง Sustainability Thaland สร้างจุดขายใหม่ ส่งให้ไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
    โดยการจัดทำจุดจอดจักรยานของศูนย์ฯสินิกิติ์ ใช้พื้นที่บริเวณริมบาทวิถีด้านติดกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปใช้จักรยานในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จอดให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานที่ศูนย์ฯสิริกิติ์หรือมาออกกำลังกายในสวนเบญจกิติโดยใช้จักรยาน ซึ่งผลที่ได้นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะทางอากาศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย
    ภายใต้การพัฒนามาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Thailand นั้น TCEB จึงได้ริเริ่ม “โครงการจุดจอดจักรยาน” ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางเข้าร่วมงานไมซ์ในสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้จะนำจุดจอดจักรยานเสนอเป็นจุดขายสำคัญของสถานที่จัดงานไมซ์ให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่สนใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงาน สอดรับกับกระแสการจัดงานเชิงธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยความร่วมมือระหว่างทีเส็บและศูนย์ฯสิริกิติ์ในการจัดทำจุดจอดจักรยานที่ได้มาตรฐานขึ้น จึงนับเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมจากการผลักดันแนวคิดเรื่อง Sustainability
    ทั้งนี้ ได้ริเริ่มนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ภายใต้โครงการ Green Meetings ต่อมาในปีพ.ศ.2552 ได้มีการส่งเสริมการนำมาตรฐาน ISO 50001 Energy Management System มาใช้ ซึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังเป็นหนึ่งในสองศูนย์ประชุมนานาชาติของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 และซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนส่งผลให้ประเทศไทย กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับเป็น 1 ใน 2 เมืองประเทศผู้นำในทวีปเอเชีย ในเรื่อง Green Meetings Management จากผลสำรวจของ MCI ซึ่งเป็นบริษัท Professional Congress Organizer (PCO) ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก
banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation