Ride a bike News
เชียงใหม่บูมแรลลี่จักรยานท่องเที่ยวชุมชน ปลุกกระแสเที่ยวทางเลือกใหม่
    จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ มุ่งเน้นบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในอำเภอต่าง ๆ หวังเป็นจุดขายใหม่ดึงนักปั่นและคนรุ่นใหม่หันสำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด นำร่องเส้นทางอำเภอแม่ริมแห่งแรก เส้นทาง น้ำตกแม่สา- ศูนย์เรียนรู้- ศูนย์พฤกษศาสตร์สิริกิติ์ ก่อนขยายพื้นที่จัดในพื้นที่ชุมชนต้นแบบทั่วเชียงใหม่
    นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 300 คน
    โดยกำหนดเส้นทางปั่นในเส้นทางอำเภอแม่ริม เริ่มต้นที่ลานน้ำตกแม่สา- ศูนย์เรียนรู้ฯภาคเหนือ    และมีกิจกรรมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน  อีกเส้นทางคือ เส้นทางจากศูนย์เรียนรู้ฯ- บ้านท่าไคร้ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนน่าอยู่
    กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ รวมถึงเพื่อสร้างกระแสให้คนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ก่อนที่จะขยายพื้นที่จัดในพื้นที่ชุมชนต้นแบบทั่วเชียงใหม่ในปีงบประมาณหน้าต่อไป
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า กระแสการท่องเที่ยวที่สำคัญในทศวรรษที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่เกิดจากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ คือ 1.กระแสความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 3.กระแสความต้องการในการพัฒนาคนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น      
     อย่างไรก็ตาม อีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อนำมาผนวกกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ จึงเกิดกิจกรรมขึ้นอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกระแสให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
 
banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation