Ride a bike News
ไทยก้าวสู่มหานครแห่งการปั่น Metro Bike  ครม.เตรียมอนุมัติ
 
      นับเป็นข่าวดีมากที่การผลักดันของพลังของกลุ่มคนที่รวมตัวในนามชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เกาะติดและผลักดันให้การใช้จักรยานมีมากขึ้นในสังคมไทย กระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มและผลักดันจนผ่านเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
      ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอหลัก 2 ข้อคือ (1) ให้ คสช. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพฯ ดังกล่าว และ (2) เสนอมติสมัชชาสุขภาพฯ นี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป   
      ก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีในปลายปีนี้ เราลองมาดูว่าวิธีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมีประเด็นใดที่สำคัญ ๆ บ้างพอสังเขป คือ
      รัฐบาลควรเร่งรัดการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องคือกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดำเนินการ เช่น  กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยานให้มากขึ้น  กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองท้องถิ่น  ต้องจัดให้มีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงกำหนดให้จังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนการเดินเท้าและใช้จักรยานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
      นอกจากนั้นได้ขอให้สำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน   ที่จะสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้มีคณะทำงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินและการใช้จักรยาน ทั้งภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2557
      เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องกันว่าเป็นข้อเสนอที่ดีมาก เป็นนโยบายสำคัญ-เรื่องใหญ่ที่ครอบคลุมทุกด้าน และทำได้ โดยจะให้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม  สร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชนได้ทั่วประเทศ ซึ่งหากการดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศ การเป็นประเทศไทยจะเป็นมหานครที่เต็มไปด้วยการปั่นจักรยานและการเดินแน่นอน
      อย่างไรก็ตามก็ไม่ง่ายนักที่จะดำเนินการกันง่าย ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ ข้อเสนอหลังจากนี้คือ การดำเนินงานในระดับจุลภาคหรือปฏิบัติการจริงควบคู่ไป ด้วยการประสานกับเครือข่ายต่างๆ ทำงานในระดับท้องถิ่น   อปท. เอาด้วยเต็มที่ให้เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อน แม้ว่าอาจจะไม่สำเร็จทุกเรื่องในปี 2558 แต่ก็จะมีรูปธรรมความสำเร็จให้เห็นทั่วประเทศแน่นอน สิ่งที่ทำได้อย่างเช่นการปรับปรุงทางให้ขี่จักรยานได้ปลอดภัยมากขึ้น จัดให้มีที่จอดจักรยาน และปลูกและดูแลต้นไม้ให้ทางร่มรื่น  
      ดังนั้น จึงหวังว่ากระบวนการส่งผ่านต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมติขึ้นมาในอนาคตอันใกล้จะเป็นรูปธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นของ มหานครแห่งการปั่น Metro Bike อย่างจริงจังเสียที เพื่อเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งในการแก้ไขปัญหาประเทศได้ ทั้งเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation