Ride a bike News
 Mobike หนุนเชียงใหม่ เมืองจักรยาน 

“เมืองใหญ่” ยิ่งโตมากแค่ไหน ปัญหาการจราจร รถติดก็ขยายตัวตามไปด้วย การแก้ไขปัญหาทั้งการขยายถนน และจัดระบบด้วยโครงสร้างพื้นฐานราคาแพง กลายเป็นรูปแบบที่หลายเมืองกำลังเดินไปสู่จุดนั้น

ความเป็นจริงการแก้ไขปัญหานั้นง่ายดาย และไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลในการตัดถนนใหม่เพิ่ม เพียงแค่การเห็นความสำคัญของการคืนกลับสู่พื้นฐานที่สะดวก ประหยัดพลังงาน สร้างสุขภาพ และแก้ไขปัญหาจราจรได้ในขีดวงรัศมีการเดินทางที่เหมาะสมกับปัจเจกชนในการเลือกใช้พาหนะกับชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการมีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ผิดหากจะเริ่มต้นด้วยการใช้ “จักรยาน” เพื่อการสัญจรในเมือง ชุมชน ที่กว้างขวางโดยไม่ตะขิดตะขวงใจ

ล่าสุด บริษัท Mobike Technology จำกัด ผู้นำและริเริ่มโครงการจักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด ระบบล็อกอัจฉริยะรายแรกของโลก ภายใต้แนวคิด Bike Sharing เตรียมเปิดตัว “Mobike in เจียงใหม่” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและสังคมสีเขียวเทียบเท่ากับเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก

Mobike กระจายตัวอยู่ใน 9 ประเทศ มากกว่า 200 เมือง และมีผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนต่อวัน ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศจีนและกำลังขยายโครงการไปยังเมืองท่องเที่ยวหลักทั่วโลก

ความสำคัญของความเป็น “เมืองจักรยาน” จะช่วยหนุนเสริมเมืองให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) และเป็นเมืองสีเขียว (Green City) ที่สร้างเมืองให้น่าอยู่  เพราะเมืองจักรยาน คือความยั่งยืนของเมืองในอนาคต

 

 

 

 

 

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation