Ride a bike News
เชียงใหม่เปลี่ยนได้ "เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี"

            อัตราเร่งเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจทุกด้านขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมืองมีการขยายตัวในแนวราบหนาแน่นเต็มพื้นที่ เมืองมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ขัดแย้งกับรูปแบบเดิมของเมืองที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โครงสร้างของเมืองปัจจุบันปรับไปตามวิถีสมัยใหม่

            ในห้วงหลายทศวรรษ เชียงใหม่รับเอาแต่ความเจริญ แต่ขาดการวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการจราจรที่ขาดการวางแผน-วางผัง เมืองมีการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่ต้องเผชิญปัญหารถติดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            จะดีเพียงใดหากเชียงใหม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่เมืองจักรยาน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเมืองเพื่อรองรับการใช้จักรยานในทุกๆรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

            ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ส่งต่อโครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่ภาคประชาชน ซึ่งกิจกรรมเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี มุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น

            ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานจักรยาน โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถจักรยานมากขึ้น ทั้งเพื่อการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว หรือใช้เดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยว โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เป็นนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อนในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ส.คือ “1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม” ได้แก่ สวนสาธารณะ เส้นทางสัญจร และสนามกีฬา เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

            นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์จักรยาน 3ส. คือ 1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเส้นทางจักรยานนำร่องคือ สวนหลวงล้านนา ร.9 เส้นทางถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถนนนิมมานเหมินทร์ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 พร้อมกับเตรียมปรับเส้นทางตามความต้องการผู้ใช้จริง 

            พ.ต.ท.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การปั่นจักรยานกลายเป็นความลำบากมากขึ้นของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากรถบนท้องถนนเพิ่มจำนวนมากขึ้น ปัญหาหลักคือความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและหัวค่ำ ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทไม่ระมัดระวัง ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีช่องทางจักรยานชัดเจน เขตเมืองควรมีทางจักรยาน มีกรวย เสาแบ่งเส้นทางตลอดทาง

            ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า หากจะเปลี่ยนให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน โดยเฉพาะการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนั้นมีทางเป็นไปได้ เพราะลักษณะของเมืองเชียงใหม่เหมาะที่จะเป็นเมืองแห่งการปั่นจักรยาน หากมีเส้นทางจักรยานที่ใช้ได้จริง และปลอดภัย

 

            ประการสำคัญคือ ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเอื้ออำนวยต่อการปั่นจักรยาน ที่จะทำให้นักปั่นหรือคนใช้จักรยานเกิดความรู้สึกปลอดภัย ถนนเส้นไหนที่ความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่ควรมีการปั่นจักรยาน ถ้าไม่มีการจัดเส้นทางปั่นจักรยานเฉพาะ โดยเฉพาะเขตเมืองเก่าเมืองเชียงใหม่ ควรจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากเกินกว่านี้ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเกิดอันตราย

            ดังนั้น ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับคนเดินทางโดยจักรยานมากขึ้น เกือบ 30 ปีที่ผ่านมาประชากรให้ความสำคัญกับรถส่วนตัวมากเกินไป ที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกลดการใช้รถส่วนตัว มีระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงทางจักรยาน ระหว่างทางหลักและทางรอง ส่วนท้องถิ่นก็ควรออกเทศบัญญัติส่งเสริมการใช้จักรยาน พร้อมบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

            จากการสำรวจข้อมูลในเขตเมืองเชียงใหม่ พว่าทุกครัวเรือนมีจักรยานหรือมีมากกว่าครัวเรือนละ 1 คัน ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 5-10 เท่า ส่งผลให้ธุรกิจซื้อขายจักรยานและที่เกี่ยวข้องเติบโตแบบก้าวกระโดด จากเดิมมีร้านจำหน่าย 2-3 ราย เพิ่มเป็น 20-30 ราย คาดว่ามูลค่าถึง 100 ล้านบาทต่อปี 


            ดร.ปุ่น กล่าวว่า โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ไม่ควรเป็นแค่การรณรงค์ แต่ควรมีนโยบายที่ทำต่อเนื่องคือ การลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทำขึ้นมาแล้วต้องปั่นได้และมีคนปั่น หลายคนอยากปั่นจักรยานไปทำงาน แต่เส้นทางก็ต้องมีความปลอดภัย ซึ่งการปั่นจักรยานคือการให้ค่า ปั่นได้ ปั่นดี และต้องปั่นปลอดภัยด้วย

              เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ของเมืองเชียงใหม่กำลังปั่นเคลื่อนไปข้างหน้า และจะนำพาเชียงใหม่เปลี่ยนไปสู่เมืองแห่งการปั่นในอนาคต

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation