Ride a bike Column
ร้อยเรื่องเมืองนิเวศ : เมืองแห่งการสัญจรหลากทางเลือก (1) A City of Multi-Optional Transportation Modes (อ่าน 1 )
ท่ามกลางความโกลาหลของกระแสจราจรในเมืองใหญ่ทั่วไทย แม้การเพิ่มและพัฒนาระบบการสัญจรอย่างขนานใหญ่ด้วยระบบขนส่งมวลชนรวม ทั้งระบบราง ทางด่วนพิเศษ ระบบรถเมล์ ร่วมกับการขนส่งทางนํ้า และแม้การขยายผิวจราจรและเพิ่มเส้นทางถนนขึ้นอีกเป็นทวีคูณ ก็ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรกระแสหลักได้เพียงพอ กลับมีแต่จะเพิ่มขึ้น
เดินเย็นใจในกรุงโซล ใต้ร่มเงาต้นแปะก๊วย (อ่าน 2068 )
ฉันชื่นชอบและชื่นชมกระบวนการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก “กรุงโซล” เมืองหลวงของเกาหลีใต้ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งรวมธุรกิจมากมาย และในความเป็นเมืองที่มีความทันสมัยของกรุงโซล กลับมีความเป็นเมืองนิเวศอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์
กฎหมายสองล้อ :  กฎหมาย การขี่จักรยาน ของประเทศไทย (อ่าน 1538 )
นึกจะขี่ นึกจะปั่นเจ้าจักรยานสองล้อตอนไหน เวลาไหน ก็สามารถทำได้ เพราะเป็นยานพาหนะที่ง่ายๆต่อชีวิตและการเดินทาง แต่ระเบียบกฎหมายจักรยานของบ้านเราในการขี่จักรยาน นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จักรยาน ต้องพึงตระหนักรู้กฎหมายของมาตรา 80 รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที่จัดไว้ สำหรับรถจักรยาน ผู้ข
« หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป หน้าสุดท้าย »
banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation