Ride a bike Column
เมืองสองล้อ 

ชาจีน

 

ท่ามกลางการเติบโตของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน ปัญหาการจราจร กลายเป็นชนวนที่รอปะทุเมื่อถึงจุดวิกฤติ การแก้ไขปัญหาจราจรจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องหาต้นตอในการแก้ไข ทั้งการขยายถนน และจัดระบบด้วยโครงสร้างพื้นฐานราคาแพง ซึ่งจะกลายเป็นรูปแบบที่หลายเมืองกำลังเดินไปสู่จุดนั้น

ความเป็นจริงการแก้ไขปัญหานั้นง่ายดาย และไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลในการตัดถนนใหม่เพิ่ม หรือลงทุนด้านระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เพียงแค่การเห็นความสำคัญของการคืนกลับสู่พื้นฐานที่สะดวก ประหยัดพลังงาน สร้างสุขภาพ และแก้ไขปัญหาจราจรได้ในขีดวงรัศมีการเดินทางที่เหมาะสมกับปัจเจกชนในการเลือกใช้พาหนะกับชีวิตประจำวัน

ไม่ผิดหากจะเริ่มต้นด้วยการใช้ “จักรยาน” หรือ “การเดิน” เพื่อการสัญจรในเมือง ชุมชน ที่กว้างขวางโดยไม่ตะขิดตะขวงใจ

ความสำคัญของความเป็น “เมืองจักรยาน” จะช่วยหนุนเสริมเมืองให้เป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency City) เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) และหลอมรวมกลายเป็นเมืองสีเขียว (Green City) ที่สร้างให้เมืองน่าอยู่  

ถ้ามองจากการเติบโตของเมืองและโครงสร้างเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า สังคมมีการเติบโตเร็วมากและใช้พื้นที่ในการขนส่งจราจรอย่างหนาแน่น ทำให้มีปัญหาเรื่องจราจรติดขัดในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่เมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลาง

เมืองที่กำลังโตมากขึ้นเรื่อยๆ ทว่า ยังขาดการวางแผน การวางผังเชื่อมโยงการขนส่งและจราจร การจะทำให้เมืองน่าอยู่ต้องมีการวางแผน จักรยานและการเดินเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ควรได้รับการส่งเสริม วางดีไซน์เมือง มีสัญลักษณ์ป้ายของคนใช้จักรยานมากขึ้น มีการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้จักรยานอย่างมีประสิทธิภาพ  

การจะทำให้เมืองน่าอยู่ต้องมีการวางแผน ต้องดีไซน์ว่า การใช้จักรยานในเขตเมืองจะต้องทำอะไร อย่างไร ทำเพื่อรองรับอะไรบ้าง และทำในรูปแบบไหน ที่จะเป็นแรงดึงดูดให้คนเต็มใจออกมาปั่น และปั่นได้อย่างปลอดภัย มีความสุข สนุกสนาน และได้ประโยชน์ 

เมืองน่าอยู่ ต้องเริ่มที่ตัวเรา ถ้าคนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นก็จะพัฒนาไปสู่เมืองจักรยานได้ในที่สุด เพราะเมืองจักรยานสองล้อ คือความยั่งยืนของเมืองในอนาคต

 

banner ด้านขวา 1
banner ด้านขวา 2
Peenfa Creation